REGULAMIN PARKU WODNEGO W DRUSKIENNIKACH
I. CZĘŚĆ OGÓLNA

1. „Aquapark w Druskiennikach” (dalej – Aquapark) – to wyjątkowa strefa z 19 saunami (część B) oraz strefa rekreacji wodnej z basenami, saunami oraz zjeżdżalniami (część C), znajdujące się przy al. Vilniaus 13-2 w Druskiennikach.

2. Operator Aquaparku (dalej – Operator) – UAB „Druskininkų sveikatinimo ir poilsio centras AQUA” (adres rej. Vilniaus al. 13-1, Druskienniki, kod przedsiębiorstwa 300076944, Kod VAT LT100001786717, zarządca rejestru Przedsiębiorstwo Państwowe Centrum Rejestrów, filia w Alytus).

3. Odwiedzający – każda osoba, która w trybie określonym przez Operatora nabyła bilet, abonament albo w inny ustalony przez Operatora sposób dostała się do Aquaparku przez bramkę wejściową. Warunki, tryb nabycia, wymiany i zwrotu biletów, abonamentów, ustala niniejszy regulamin (dalej – Regulamin).

4. Niniejszy Regulamin ustanawia tryb obsługi Odwiedzających Aquapark (świadczenia usług), obowiązkowe wymogi dla Odwiedzających w zakresie bezpieczeństwa, higieny oraz inne, prawa, obowiązki Operatora Aquaparku i odwiedzających oraz granice ich odpowiedzialności, warunki sprzedaży biletów, świadczenia dodatkowych usług. Regulamin Aquaparku sporządzono w celu zapewnienia przyjemnego odpoczynku dla każdego odwiedzającego, dobrej atmosfery w Aquaparku oraz uniknięcia nieporozumień, urazów albo strat.

5. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich odwiedzających Aquapark, niezależnie od ich wieku. Osoba, przed wejściem do Aquaparku jest zobowiązana dokładnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz przestrzegać go podczas korzystania z usług Aquaparku.

6. Każda osoba, otrzymując bransoletkę z czipem, automatycznie potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązuje się bezwarunkowo go przestrzegać. Regulamin Aquaparku, instrukcje zjeżdżalni, instrukcje korzystania z basenów oraz saun, zostały sporządzone w oparciu o akty prawne Republiki Litewskiej oraz ogłasza się je w miejscu świadczenia usług. Odwiedzający sam ponosi odpowiedzialność za skutki, powstałe z tytułu nieznajomości albo nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.

7. Prawo do korzystania z usług świadczonych przez Aquapark mają osoby wszystkich kategorii, za wyjątkiem wypadków określonych w niniejszym Regulaminie.

8. Wyjątki dotyczące odwiedzania Aquaparku (zakaz odwiedzania):

8.1. osoby cierpiące na choroby zakaźne;

8.2. osoby chore na zapalenie spojówek, choroby zakaźne skóry;

8.3. osobom, które chorują na inkontynencję (nietrzymanie moczu), chyba, że podczas wizyty noszą specjalne spodenki kąpielowe;

8.4. osoby z otwartymi ranami;

8.5. osoby pod wpływem alkoholu, substancji odurzających albo psychotropowych. Personel parku wodnego ma prawo zażądać wykonania sprawdzenia trzeźwości osoby odwiedzającej park;

8.6. osoby bez bransoletki z czipem;

8.7. osoby z innymi schorzeniami, które powodują zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych odwiedzających;

8.8. osoby, których zachowanie powoduje zagrożenie dla Aquaparku, jego bezpieczeństwa oraz stanu higienicznego albo jest sprzeczne z przyjętymi w społeczeństwie przepisami w zakresie dobrego postępowania.

9. Dzieci w wieku do lat 14 mogą odwiedzać Aquapark wyłącznie w towarzystwie pilnujących ich osób dorosłych, odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Osoba dorosła powinna być starsza niż 18 lat oraz przyjąć pełną odpowiedzialność za zachowanie pozostających pod jej opieką dzieci, przestrzeganie niniejszego Regulaminu, za bezpieczne zamknięcie szafek na rzeczy dzieci.

10. Pozostawione bez opieki dzieci do lat 14 pracownicy Aquaparku mają prawo zaprowadzić do strefy opieki nad dziećmi. Za czas przebywania w strefie opieki nad dziećmi odprowadzonych tam pozostawionych bez opieki dzieci, rodzice powinni zapłacić zgodnie z obowiązującymi opłatami.

11. Kierownicy grup dzieci w wieku do lat 14 albo osoby odpowiedzialne całkowicie odpowiadają za przestrzeganie przez członków grupy Regulaminu, poleceń personelu.

12. Dzieci w wieku od lat 14, po okazaniu w kasie dokumentu stwierdzającego wiek, mogą spędzać czas w strefie rekreacji wodnej Aquaparku same, bez opieki osób dorosłych.

13. Osoby niepełnosprawne, które z uwagi na swoją niepełnosprawność wymagają opieki innej osoby, mogą odwiedzać Aquapark wyłącznie w towarzystwie opiekującej się nimi osoby pełnoletniej. Strefa saun nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

14. Osoby w wieku do lat 18 mogą przebywać wyłącznie w strefie rekreacji wodnej Aquaparku.

15. Podczas wykonywania profilaktyki technicznej, Aquapark albo jego część może zostać tymczasowo zamknięte.

16. Sauny, baseny, jacuzzi zostają wyłączone 10 min. przed końcem pracy Aquaparku. Odwiedzający są zobowiązani opuścić Aquapark przez bramkę wyjściową przed oficjalnym końcem godzin pracy Aquaparku albo niezwłocznie po otrzymaniu polecenia personelu.

Tryb nabycia biletów, abonamentów

17. Ceny biletów wejściowych do Aquaparku ustala Operator. Ceny biletów podano w kasach Aquaparku oraz na stronie internetowej www.aquapark.lt.

18. Bilety można nabyć w kasach znajdujących się w Aquaparku, na stronie internetowej www.aquapark.lt.

19. Liczba sprzedawanych biletów oraz wydawanych bransoletek z czipem powinna odpowiadać liczbie osób faktycznie wchodzących przez bramkę.

20. Abonamenty imienne można nabyć wyłącznie w kasach znajdujących się w Aquaparku, wypełniwszy uprzednio specjalną ankietę.

21. Na wniosek personelu osoba / odwiedzający jest zobowiązana okazać dokument tożsamości.

22. Bilety nie są sprzedawane 1 godzinę przed końcem pracy Aquaparku. Sprzedaż biletów może zostać wstrzymana (np.: w wypadku powstania przeszkód technicznych, innych ważnych przyczyn, braku wolnych szafek na rzeczy osobiste).

23. Pieniądze nie podlegają zwrotowi osobie, która nabyła bilet, abonament, bon podarunkowy i postanowiła nie korzystać z usług Aquaparku.

24. Osoba, która nabyła bilet do Aquaparku, nie może go wymienić na bilet innego typu.

25. Osobie, która zgubiła abonament, na jej prośbę, może zostać wydany duplikat abonamentu. Cena duplikatu abonamentu – 3 €.

26. Za naruszenia niniejszego Regulaminu, personel Aquaparku ma prawo anulować ważność abonamentu.

27. Z przyczyn technicznych, podczas dużych imprez, z innych ważnych powodów w Aquaparku tymczasowo może obowiązywać zakaz korzystania z poszczególnych usług: jacuzzi, zjeżdżalni, basenów, saun i in. W tym wypadku cena biletu nie zostaje przeliczona i pieniądze odwiedzającemu nie są zwracane.

28. Osoby, chcące nabyć bilet z rabatem, są zobowiązane okazać dokument, uprawniający do rabatu (ulotkę, kartę, legitymację, kupon rabatowy albo in.)

29. W wypadku, gdy odwiedzający, który już opuścił Aquapark, życzy sobie powtórnie wejść na teren Aquaparku, powinien nabyć nowy bilet.

Bransoletka z czipem, jej przeznaczenie i używanie

30. W kasach Aquaparku zostaje wydana bransoletka z czipem w stosownym kolorze, wydawana indywidualnie każdemu odwiedzającemu.

31. W ciągu 15 min po otrzymaniu bransoletki z czipem koniecznie należy przekroczyć bramkę wejściową. W wypadku nieaktywowania bransoletki w czipem w ciągu 15 min, zostaje ona automatycznie zablokowana i pieniądze nie są zwracane odwiedzającemu.

32. Osobom, które otrzymały bransoletkę z czipem udziela się kredytu, który odwiedzający może wykorzystać do nabycia usług dodatkowych w Aquaparku (w wypożyczalni, barach, kawiarniach itd.):

32.1. dzieciom w wieku 3-6 lat kredytu się nie udziela;

32.2. dla dzieci w wieku 7-17 lat kredyt wynosi 15 €;

32.3. dorosłym (18+)/ seniorów (60+) kredyt wynosi 45 € (2 godz), 60 € (3 godz.), 80 € (4 godz i cały dzień).

33. Gościom hotelowym kompleksu bransoletki z czipem są wydawane w recepcji hotelu.

34. Odwiedzający, który wykorzystał limit kredytowy i chce go przywrócić, powinien opłacić swój rachunek gotówką albo kartami płatniczymi w kasach wyjściowych.

35. Po otrzymaniu bransoletki z czipem, osoby powinny wejść przez bramkę po jednej, zbliżając bransoletkę do czytnika, znajdującego się na bramce. Czas spędzony w Aquaparku zaczyna być liczony od momentu przejścia osoby przez bramkę wejściową oraz ulega zatrzymaniu w momencie wrzucenia przez odwiedzającego bransoletki do zbiornika na bransoletki oraz wyjścia przez bramkę wyjściową.

36. Przy pomocy bransoletki z czipem na terenie Aquaparku odwiedzający może:

36.1. otworzyć oraz zamknąć szafkę na rzeczy osobiste;

36.2. kupować w barach, kawiarniach, wypożyczalni itd.;

36.3. na terminalach informacyjnych wyświetlić informacje dotyczące typu swojego biletu, numeru zamkniętej szafki, czasu pobytu oraz dostępnego kredytu.

37. Odwiedzający, który zgubił bransoletkę z czipem albo zniszczył jej część elektroniczną, jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o tym personel Aquaparku.

38. Przed opuszczeniem Aquaparku odwiedzający jest zobowiązany rozliczyć się w kasie przy wyjściu. Wyświetla się wówczas czas spędzony przez odwiedzającego w Aquaparku oraz należna kwota za wyświadczone odwiedzającemu w Aquaparku usługi oraz/lub nabyte przez niego towary.

39. Odwiedzający nie może wyjść poza teren Aquaparku nie wyrejestrowując się w ustalonym trybie, tj. nie rozliczając się i nie wrzucając bransoletki do zbiornika na bransoletki (za wyjątkiem gości hotelowych kompleksu).

40. Przepisów punktu 39 niniejszego regulaminu nie stosuje się w wypadku, jeżeli odwiedzający jest zmuszony opuścić Aquapark przez wyjście specjalne (np.: gdy dojdzie do ewakuacji albo w innych nieprzewidzianych wypadkach). W takim wypadku bransoletkę z czipem przekazuje się personelowi Aquaparku.

41. W wypadku wcześniejszego wyjścia, tj. przed wykorzystaniem limitu całego wykupionego czasu, pieniądze za niespędzony czas nie podlegają zwrotowi odwiedzającemu.

42. Za przekroczenie limitu przebywania w Aquaparku (czasu, za który nie zapłacono podczas zakupu biletu) albo za opuszczenie Aquaparku po oficjalnych godzinach pracy, naliczane są następujące opłaty:

42.1. w wypadku, gdy odwiedzający przekroczy limit czasu biletu, opłatę nalicza się za dodatkowy spędzony czas od pierwszej minuty w odstępach 30-minutowych.

42.2. odwiedzającemu za wyjście po oficjalnych godzinach pracy Aquaparku nalicza się podwójną taryfę za dodatkowo spędzony czas od pierwszej minuty w odstępach 30-minutowych.

42.3. opłatę nalicza się na podstawie obowiązujących w tym momencie cen oraz płaci się ją w kasach przy wyjściu.

43. Odwiedzającemu, którzy skorzystał z usług centrum SPA, udziela się dodatkowego limitu czasowego, równego czasowi trwania wykonanego przez niego w centrum SPA zabiegu. Czas trwania zabiegu notuje administrator centrum SPA.

Inne informacje ogólne

44. Godziny pracy Aqaparku wskazuje się przy wejściu do Aquaparku, na stronie internetowej www.aquapark.lt.

45. Godziny pracy zjeżdżalni oraz saun w dni robocze poza sezonem ogłasza się na stronie internetowej www.aquapark.lt oraz w kasach wejściowych.

46. Osoby w Aquaparku z uwagi na bezpieczeństwo, są monitorowane za pomocą kamer na całym terytorium Aquaparku, za wyjątkiem strefy saun.

47. Odwiedzający mogą palić tylko w przeznaczonych do tego, specjalnie oznaczonych miejscach.

48. Odwiedzający są zobowiązani przebierać się wyłącznie w specjalnie w tym celu wykonanych kabinach przebieralni. Swoje ubrania, obuwie do noszenia na zewnątrz należy zamknąć w szafce na rzeczy osobiste. Wyciszone telefony komórkowe zaleca się zostawić w szafce na rzeczy osobiste.

49. Gdy szafka na rzeczy osobiste zostaje zamknięta, w korpusie zamknięcia wskaźnik świeci na czerwono, gdy otwarta – wskaźnik przestaje być aktywny, Odwiedzający są zobowiązani dokładnie sprawdzić, czy szafka na rzeczy osobiste została należycie zamknięta. Instrukcje korzystania z szafek podano na drzwiczkach szafek na rzeczy osobiste.

50. Każdy odwiedzający jest uprawniony do korzystania z nie więcej niż jednej szafki na rzeczy osobiste. Podczas próby skorzystania z więcej niż jednej szafki na rzeczy osobiste, takie działania odwiedzających ocenia się jako włamanie do cudzej szafki.

51. Cenne przedmioty zalecamy pozostawić w wynajmowanych sejfach. Informacji o wynajmie sejfów może udzielić personel Aquaparku.

52. W wypadku powstania dowolnych niejasności dotyczących korzystania z usług Aquaparku, prosimy zwracać się do personelu Aquaparku.

53. Odwiedzającym poniżej 20 roku życia napoje alkoholowe oraz odwiedzającym poniżej 18 roku życia napoje energetyzujące w kawiarniach i barach Aquaparku nie są sprzedawane.

54. W Aquaparku odwiedzający są zobowiązani nosić klapki odpowiednie do wilgotnego środowiska.

55. Odwiedzający w wieku do lat 18 nie są wpuszczani do strefy saun.

56. Strefa saun jest przeznaczona do relaksu, wypoczynku, dlatego należy tu przestrzegać ciszy i szanować wypoczynek innych odwiedzających.

57. W strefie saun każdy odwiedzający jest zobowiązany mieć duży ręcznik albo szlafrok.

58. W strefie rozrywek wodnych należy nosić strój do kąpieli, w strefie saun można się znajdować również bez stroju kąpielowego, tj. nago.

59. Ręczniki, szlafroki, kamizelki, leżaki dla dzieci, sejfy można wypożyczyć w wypożyczalni Aquaparku. W takim wypadku na bransoletce z czipem notuje się dane dotyczące wyświadczenia usługi. Wypożyczone przedmioty oraz żetony do sejfu po wykorzystaniu są zwracane do wypożyczalni, z zaznaczeniem na bransoletce z czipem o zwrocie przedmiotu.

60. Odwiedzający są zobowiązani niezwłocznie opuścić Aquapark, jeżeli zażąda tego personel Aquaparku (np.: w wypadku ewakuacji.

61. W strefie dziecięcej nie wolno zostawiać dzieci w wieku do lat 14 bez opieki osób dorosłych.

62. W strefie dziecięcej świadczone są odpłatne usługi opieki nad dziećmi. Regulamin strefy dziecięcej stanowi nieodłączną część niniejszego Regulaminu.

II. OBOWIĄZKI ODWIEDZAJĄCYCH

63. Odwiedzający zobowiązuje się:

63.1. przed rozpoczęciem korzystania ze świadczonych przez Aquapark konkretnych usług, przekonać się, że stan jego zdrowia pozwala mu na korzystanie z nich. Negatywne skutki, związane z nieprzestrzeganiem tego zalecenia, ponosi sam odwiedzający.

63.2. przebywając w Aquaparku oraz korzystając ze świadczonych w nim usług, rygorystycznie przestrzegać wymogów i zaleceń wskazanych w niniejszym Regulaminie, instrukcjach korzystania ze zjeżdżalni, basenów, saun;

63.3. podczas przebywania na terenie Aquaparku nosić oraz korzystać z wyłącznie dla niego przeznaczonej bransoletki z czipem;

63.4. wykonywać wskazówki personelu dotyczące wymogów jakości oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu w Aquaparku;

63.5. korzystać ze zjeżdżalni, basenów, saun w taki sposób, jak wymagają tego instrukcje poszczególnych zjeżdżalni, basenu oraz/lub sauny;

63.6. po zjechaniu ze zjeżdżalni niezwłocznie wyjść z baseniku lądowania;

63.7. po skorzystaniu z opon na zjeżdżani, w basenach, położyć je z powrotem na przeznaczonego do tego miejsce;

63.8. przestrzegać specjalnych wymogów, związanych z decyzjami rządu Republiki Litewskiej (np. wprowadzonej kwarantannie).

III. PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

64. Operatorowi przysługuje prawo:

64.1. nie wpuszczania do Aquaparku osób, których zachowanie może zakłócić porządek w Aquaparku, zagrażać bezpieczeństwu innych odwiedzających, stanowi higienicznemu Aquaparku oraz/lub jest sprzeczne z przyjętymi w społeczeństwie normami zachowania;

64.2. nie wpuszczania do Aquaparku osób, jeżeli nie zgadzają się one przestrzegać oraz nie rozumieją niniejszego Regulaminu;

64.3. do zmiany bez uprzedzenia listy usług świadczonych w Aquaparku oraz / lub ich cen;

64.4. do usunięcia z Aquaparku odwiedzających, którzy uchybiają Regulaminowi Aquaparku, nie przestrzegają znaków ostrzegawczych rozmieszczonych na terytorium Aquaparku, wymogów na szyldach, nie wykonują wskazówek personelu, zachowują się niezgodnie z normami zachowania przyjętymi w społeczeństwie. W takim wypadku pieniądze nie są zwracane odwiedzającym;

64.5. Do organizowania imprez zamkniętych w Aquaparku albo w pewnej osobnej części Aquaparku;

64.6. do organizowania koncertów, wystąpień w strefie saun, podczas których tymczasowo nie są wykonywane wymogi punktu 56. Informacja o przedsięwzięciach jest zawczasu podawana na stronie internetowej www.aquapark.lt;

64.7. do stosowania wyjątków odwiedzin kategorii wiekowych odwiedzających.

65. Operator zobowiązuje się świadczyć odwiedzającym usługi w Aquaparku z przestrzeganiem wymogów normatywnych aktów prawnych RL oraz przepisów niniejszego Regulaminu.

IV. ZALECENIA DLA ODWIEDZAJĄCYCH

66. Administracja Aquaparku zaleca odwiedzającym planującym spędzanie czasu w tym parku ocenić swoje możliwości fizyczne oraz stan zdrowia (np.: choroby przewlekłe, urazy, ciążę itd.), ponieważ rozrywki w Aquaparku wymagają sił fizycznych oraz aktywności osoby. Z uwagi na różnorodność rozrywek dostępnych w Aquaparku, jak również na stan fizyczny i psychiczny poszczególnych odwiedzających, pewne formy rekreacji mogą nie być zalecane dla odwiedzających.

67. Odzież wierzchnią (np.: kurtki, płaszcze) w zimnej porze roku zaleca się pozostawiać w szatni.

68. Odwiedzający noszący okulary podczas korzystania z usług świadczonych w Aquaparku, mogą je zostawić na specjalnych niestrzeżonych półeczkach.

69. Odwiedzającym nie zaleca się wnoszenia do Aquaparku cennych i wartościowych przedmiotów (biżuterii, łańcuszków, pierścionków, zegarków, telefonów komórkowych itp.), które mogą się popsuć pod działaniem wilgoci albo zostać zgubione.

V. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA

70. W dużym basenie (strefa rekreacji wodnej) odbywa się gimnastyka wodna. Odwiedzający, uczestniczący w zajęciach z gimnastyki wodnej, są zobowiązani przestrzegać wskazówek instruktorów basenów.

71. Dzieci (w zależności od ich wieku) mogą korzystać z następujących zjeżdżalni wodnych:

71.1. dzieci od 3 roku życia – zjeżdżalni w strefie dziecięcej;

71.2. dzieci od 8 roku życia – zjeżdżalni „Srautas”;

71.3. dzieci od 10 roku życia – zjeżdżalni „Azartas”;

71.4. dzieci od 12 roku życia, a w towarzystwie osób dorosłych już od 8 roku życia, mogą korzystać ze zjeżdżalni wodnej „Bermudai”;

71.5. dzieci w wieku od lat 13 mogą korzystać ze zjeżdżalni wodnych: „Adrenalinas”, „Sūkurys”, „Ekstremalus”.

72. Wobec odwiedzających w wieku do lat 13 mogą być stosowane zakazy korzystania z poszczególnych zjeżdżalni oraz / lub basenów. Informacje o zakazie podano przy każdej zjeżdżalni oraz / lub basenie albo może je podać personel Aquaparku.

73. Dzieci do 3 roku życia powinny nosić specjalne pampersy lub majtki, dostosowane do kąpieli w wodzie.

74. Przed wejściem do strefy rekreacji wodnej albo do strefy saun, przed wyjściem z nich, przed wejściem do saun oraz po skorzystaniu z nich, obowiązuje kąpiel pod prysznicem.

75. Do saun suchych można wejść tylko gdy ma się duży ręcznik albo szlafrok, który w saunie należy pościelić na drewnianym leżaku pod całym ciałem.

76. W strefach rekreacji na krzesłach i leżakach należy pod całym ciałem pościelić ręcznik albo szlafrok.

77. Klapki należy zostawić przy wejściu do sauny.

78. Po wejściu do sauny parowej oraz przed opuszczeniem jej, należy umyć ławę wodą.

VI. ZAKAZY OBOWIĄZUJĄCE W AQUAPARKU

79. W Aquaparku obowiązuje zakaz:

79.1. wnoszenia ze sobą słoików, tłukących się, ostrych przedmiotów;

79.2. wnoszenia ze sobą artykułów spożywczych oraz napojów;

79.3. wnoszenia/nalewania napojów oraz jedzenia do saun oraz jacuzzi;

79.4. powodowania sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych odwiedzających;

79.5. wchodzenia ze zwierzętami;

79.6. zjeżdżania po poręczy schodów, wspinania się na konstrukcje stalowe albo niszczenia inwentarza znajdującego się w Aquaparku w inny sposób;

79.7. głośnego wołania, gwizdania, fałszywego wołania o pomoc, biegania (odwiedzający może się poślizgnąć oraz zranić), popychania się;

79.8. korzystania z usług Aquaparku w nieodpowiednim stroju (np.: w bieliźnie, odzieży wierzchniej);

79.9. plucia na podłogę i do wody;

79.10. pozostawiania bez opieki dzieci w wieku do 14 roku życia;

79.11. w przypadku osób poniżej 20 roku życia spożywania napojów alkoholowych, w przypadku osób poniżej 18 roku życia spożywania napojów energetyzujących;

79.12. palenia w nieprzeznaczonych do tego miejscach;

79.13. noszenia obuwia do noszenia na zewnątrz, za wyjątkiem strefy do przebieralni;

79.14. noszenia obuwia nieprzeznaczonego do pływania oraz odzieży nieprzeznaczonej do kąpieli;

79.15. popychania się, niegrzecznego zachowania, przeszkadzania innym odwiedzającym w korzystaniu z usług Aquaparku;

79.16. korzystania przez odwiedzającego z bransoletki z czipem, która została wydana innej osobie;

79.17. korzystania przez odwiedzającego z usług świadczonych w Aquaparku w dowolnej biżuterii albo innych wyrobach jubilerskich, które mogą wyrządzić krzywdę samemu odwiedzającemu oraz/lub inwentarzowi Aquaparku.

80. W strefie rekreacji wodnej obowiązuje zakaz:

80.1. wchodzenia do basenów albo wychodzenia z nich w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

80.2. skakania do wody z krawędzi basenów, jacuzzi oraz skał w celu nurkowania;

80.3. używania opon, przeznaczonych do używania w rwącej rzece oraz basenie fal morskich w innych basenach oraz/lub na zjeżdżalniach;

80.4. używania opon ze zjeżdżalni w rwącej rzece oraz basenie fal morskich;

80.5. pływania w basenie fal morskich, gdy personel zabrania tego;

80.6. zbliżania się do boi znajdującej się w basenie morskim oraz dotykania jej;

80.7. w przypadku odwiedzających nieumiejących pływać, przebywania w basenie, rwącej rzece bez kamizelek ratunkowych albo bez zakładanych na ręce nadmuchiwanych rękawków;

80.8. w przypadku kobiet w ciąży korzystania ze zjeżdżalni;

80.9. korzystania z niedziałających zjeżdżalni;

80.10. zjeżdżania na zjeżdżalni siedząc na nieprzystosowanych do tego przedmiotach;

80.11. wchodzenia na miejsce startu ze zjeżdżalni wodnej gdy pali się czerwony sygnał sygnalizacji świetlnej oraz/lub zakazuje tego personel;

80.12. zjeżdżać ze zjeżdżalni, jeśli goście noszą kostium kąpielowy, kąpielówki lub stroje kąpielowe z metalowymi zamkami, zapięciami itp.;

80.13. korzystania ze zjeżdżalni pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo substancji psychotropowych;

80.14. korzystania ze zjeżdżalni wodnych gdy personel albo napisy ostrzegawcze zakazują tego;

80.15. powodowania sytuacji, które mogłyby zaszkodzić innym odwiedzającym Aquapark;

80.16. wskakiwania z rozbiegu do otworu zjeżdżalni, rozbujania się, w celu zwiększenia prędkości ślizgania albo wykonywania wewnątrz zjeżdżalni innych niedozwolonych czynności (obracania się, wyskakiwania z dmuchanych opon i in.), które mogą tworzyć sytuacje niebezpieczne dla samego odwiedzającego oraz / lub innych odwiedzających;

80.17. korzystania ze zjeżdżalni przez osoby z zagipsowanymi kończynami albo z opatrunkiem;

80.18. korzystania ze zjeżdżalni w strefie dziecięcej przez osoby powyżej 14 roku życia;

80.19. zjeżdżania na zjeżdżalni „Azartas” przez osoby o wadze powyżej 80 kg; zjeżdżania na zjeżdżalniach „Ekstremalus” ir „Adrenalinas” przez osoby o wadze powyżej 120 kg; zjeżdżania na zjeżdżalniach „Srautas”, „Bermudai” i „Sūkurys” przez osoby o wadze powyżej 160 kg;

81. W strefie saun obowiązuje zakaz:

81.1. wnoszenia do saun oraz używania w nich własnych naparów, wyciągów oraz wiązanek gałązek;

81.2. samodzielnego polewania kamieni wodą w saunach;

81.3. stosowania w saunach swoich środków kosmetycznych;

81.4. regulowania urządzeń znajdujących się w lokalach saun;

81.5. skakania z krawędzi basenów z ze skał;

81.6. filmowania i fotografowania;

81.7. korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emisji dźwięku;

81.8. rezerwowania miejsc na leżakach i krzesłach; Ręczniki, szlafroki pozostawione na leżakach i krzesłach, pracownicy łaźni są uprawnieni powiesić na wieszakach;

81.9. rezerwowania miejsc w saunach. Gdy pozostaje 5 minut do rozpoczęcia programu w saunie, pracownik łaźni jest uprawniony zebrać ręczniki i szlafroki oznaczające miejsce zarezerwowane w saunie;

81.10. przebywania w saunach przez osoby pod wpływem alkoholu, substancji odurzających albo psychotropowych;

81.11. wlewać/wnosić napoje i jedzenie do sauny, basenu;

81.12. wnosić jedzenia, wlewać napojów do wanien z hydromasażem.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

82. Odwiedzający, który wyrządził szkodę Aquaparkowi, znajdującemu się w nim mieniu, mieniu oraz / lub zdrowiu odwiedzających, ponosi odpowiedzialność w trybie określonym przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej. Za szkodę, wyrządzoną przez dzieci, osoby niepełnosprawne, odpowiedzialność ponoszą ich rodzice albo opiekunowie.

83. Aquapark nie ponosi odpowiedzialności:

83.1. za przedmioty osobiste odwiedzających, pozostawione w przebieralniach oraz w niezamkniętych szafkach na rzeczy osobiste, wynajmowanych sejfach;

83.2. za utracone/zniszczone przedmioty osobiste i wypożyczone (ręczniki, klapki i in.);

83.3. za rzeczy osobiste odwiedzających, które zostały częściowo zniszczone, w tym również za stroje kąpielowe odwiedzających, które zostały uszkodzone podczas korzystania ze zjeżdżalni.

84. Odwiedzający, którzy nie zapłacili za dodatkowo spędzony czas albo wyświadczone przez Aquapark usługi, ponoszą odpowiedzialność w trybie określonym przez ustawodawstwo Republiki Litewskiej.

85. Rodzice, opiekunowie dzieci albo inne towarzyszące im osoby dorosłe są odpowiedzialni za zapoznanie przybyłych razem dzieci, osób niepełnosprawnych z Regulaminem Aquaparku oraz za przestrzeganie przez nich tego Regulaminu.

86. Przewidziane odszkodowanie z tytułu szkody materialnej:

86.1. za zgubienie/niezwrócone bransoletki z czipem albo zniszczenie jej części elektronicznej w przypadku dzieci w wieku 3 – 6 lat – 9 €;

86.2. za zgubienie/niezwrócone bransoletki z czipem albo zniszczenie jej części elektronicznej w przypadku dzieci w wieku 7 – 17 lat – 15 €;

86.3. za zgubienie/niezwrócone bransoletki z czipem albo zniszczenie jej części elektronicznej w przypadku osób dorosłych (18+), seniorów (60+) – 45 € (2 godz), 60 € (3 godz.), 80 € (4 godz i cały dzień);

86.4. za zgubienie bransoletki z czipem, z której odwiedzający nie korzystał do nabycia dodatkowych usług oraz która została dezaktywowana, a zamiast niej odwiedzającemu wydano nową w kasie wyjściowej – 9 €;

86.5. za zgubienie bransoletki z czipem, z której odwiedzający korzystał do nabycia dodatkowych usług oraz która została dezaktywowana, a zamiast niej odwiedzającemu wydano nową w kasie wyjściowej, odwiedzający płaci karę w wysokości 9 € oraz opłaca usługi dodatkowe;

86.6. za zgubienie bransoletki z czipem, z której skorzystała inna osoba, a odwiedzający nie dotrzymał wymogu punktu 37, odwiedzający, który zgubił bransoletkę, jest zobowiązany zapłacić karę oraz opłacić usługi dodatkowe, nabyte przy pomocy zgubionej bransoletki.

87. Odwiedzający jest całkowicie odpowiedzialny za wypożyczone przedmioty, w wypadku ich utraty rekompensuje szkodę wyrządzoną Aquaparkowi. W wypadku niezwrócenia albo zniszczenia wypożyczonego przedmiotu, odwiedzający w kasach przy wyjściu płaci przewidzianą karę:

87.1. za niezwrócony/zniszczony ręcznik – 20 €;

87.2. za niezwrócony/zniszczony szlafrok – 42 €;

87.3. za niezwróconą/zniszczoną kamizelkę – 30 €;

87.4. za niezwrócony/zniszczony leżak dla dzieci – 73 €;

88. Za zgubiony numerek do szatni obowiązuje kara w wysokości 5 €.

89. Odwiedzający, który poniósł szkody majątkowe oraz / lub niemajątkowe w Aquaparku, który zgłasza reklamacje oraz/lub pretensje do Operatora, powinien niezwłocznie poinformować o tym personel Aquaparku, wskazując miejsce, czas, okoliczności zdarzenia, osoby, które widziały zdarzenie. Jeżeli odwiedzający nie przestrzega tego warunku, później zgłoszone reklamacje oraz pretensje nie są rozpatrywane.

90. W wypadku, gdy odwiedzający dozna w Aquaparku szkody majątkowej oraz / lub niemajątkowej z winy Operatora, Operator ponosi odpowiedzialność w trybie określonym przez ustawodawstwo RL.

91. Operator nie rozpatruje pretensji odwiedzającego oraz nie ponosi odpowiedzialności za doznane przez odwiedzającego w Aquaparku szkody majątkowe oraz / lub niemajątkowe, jeżeli odwiedzający nie przestrzegał wymogów instrukcji oraz / lub zaleceń korzystania ze zjeżdżalni, basenów i saun, zawartych w niniejszym Regulaminie oraz umieszczonych wewnątrz Aquaparku.

92. Aquapark za skutki powstałe dla zdrowia i mienia odwiedzających albo szkodę wyrządzoną osobom trzecim nie ponosi odpowiedzialności, nie przyjmuje ani nie rozpatruje skarg, jeżeli skutki te są wynikiem nieostrożności odwiedzających, nieprzestrzegania przez nich niniejszego Regulaminu, informacji umieszczonych na znakach ostrzegawczych i napisach oraz niewykonywania prawomocnych zaleceń personelu Aquaparku.

PAMIĘTAJMY, ŻE TO MY JESTEŚMY ODPOWIEDZIALNI ZARÓWNO ZA BEZPIECZEŃSTWO NASZE, JAK TEŻ BEZPIECZEŃSTWO INNYCH GOŚCI PARKU WODNEGO!

DZIĘKUJEMY ZA PRZESTRZEGANIE REGULAMINU PARKU WODNEGO.

***

REGULAMIN STREFY DZIECIĘCEJ

1. W strefie dziecięcej świadczone są usługi opieki nad dziećmi. Usługi opieki nad dziećmi są jednocześnie świadczone wobec nie więcej niż 15 dzieci.

2. Usługi opieki nad dziećmi są świadczone wobec dzieci w wieku 5-13 r.ż., których rodzice korzystają z rozrywek w Aquaparku w Druskiennikach.

3. Usługi opieki nad dziećmi nie są świadczone indywidualnie wobec każdego z dzieci objętych opieką.

4. Rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci przed nabyciem usług opieki nad dziećmi są zobowiązani zapoznać się z regulaminem strefy dziecięcej, który jest publicznie dostępny w strefie dziecięcej.

5. Rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci mogą zostawić pod opieką dzieci w wieku 5-13 r.ż. jedynie po ocenie ich możliwości fizycznych oraz stanu zdrowia. Za stan zdrowia dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci.

6. Przed pozostawieniem dzieci pod opieką, rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci są zobowiązani sami zapoznać swoje dzieci z atrakcjami dostępnymi w strefie.

7. Pracownik strefy dziecięcej wszystkie dzieci, którymi się opiekuje, oznacza przy pomocy papierowych bransoletek identyfikacyjnych, które dzieci są zobowiązane nosić przez cały czas pozostawania pod opieką pracownika.

8. Rodzice oraz inne odpowiedzialne za nie osoby dorosłe, pozostawiające dzieci pod opieką, powinni założyć bransoletki identyfikacyjne. Kara za zgubienie bransoletki – 3 €.

9. Sprzedaż usług opieki nad dziećmi oraz ich zaprzestanie, tj. momenty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług, notuje się na bransoletkach z czipem rodziców albo innych osób dorosłych odpowiedzialnych na dzieci. Zbliżenie bransoletki z czipem do czytnika strefy dziecięcej oznacza potwierdzenie rodziców albo innych osób dorosłych odpowiedzialnych na dzieci, że zapoznali się z przepisami strefy dziecięcej oraz zobowiązują się ich przestrzegać. Za usługi opieki nad dziećmi płaci się w kasach przy wyjściu.

10. Dzieci w wieku od 1 do 14 r.ż. mogą w strefie dziecięcej spędzać czas tylko z jednym z rodziców albo inną odpowiedzialną za nie osobą dorosłą.

11. Dla odwiedzających aquapark na podstawie ważnego abonamentu, wszystkie usługi opieki nad dziećmi są płatne.

12. Ceny za usługi opieki nad dziećmi (5-13 lat):
– opieka nad jednym dzieckiem 1 godz. – 2,5 €;
– dodatkowy czas spędzony przez jedno dziecko 1-15 min.  – 1,5 €.

13. Rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci, pozostawiając je pod opieką na określony czas, po jego zakończeniu powinni odebrać dzieci albo przedłużyć czas opieki nad nimi.

14. W wypadku, gdy rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci, nie odbierają dzieci pozostawionych pod opieką przez okres dłuższy niż odnotowano w dzienniku rejestracyjnym opieki nad dziećmi, dodatkowy czas jest liczony co 1-15 min.

15. Na życzenie rodziców albo innych osób dorosłych odpowiedzialnych za dzieci, pozwala się pozostać z dziećmi w strefie dziecięcej nieodpłatnie.

16. Dzieci niepełnosprawne w strefie dziecięcej mogą spędzać czas tylko z jednym z rodziców albo inną odpowiedzialną za nie osobą dorosłą.

17. Rodzice albo inne osoby dorosłe odpowiedzialne za dzieci, pozostawiający dzieci pod opieką, informują pracownika strefy dziecięcej, na jaki czas pozostawiają dzieci oraz wskazują, jak można znaleźć rodziców.

18. Dzieci są zobowiązane przestrzegać regulaminu Aquaparku w Druskiennikach oraz wskazówek pracownika pracującego w strefie dziecięcej.

19. Pracownik strefy dziecięcej jest uprawniony zaprowadzić dziecko, które źle się poczuło albo zraniło, do punktu opieki medycznej, z kolei pracownicy aquaparku są zobowiązani znaleźć rodziców dziecka oraz poinformować ich o miejscu pobytu dziecka.

20. Dzieci w wieku do lat 3 do strefy dziecięcej są wpuszczane wyłącznie w specjalnych pieluszkach lub majteczkach, przeznaczonych do noszenia w wodzie.

21. Dzieci obowiązuje zakaz żucia gumy, przynoszenia ze sobą artykułów spożywczych, napojów oraz ich spożywania.

22. Dzieciom zabrania się popychania, niegrzecznego zachowania, tworzenia sytuacji zagrażających im samym i innym dzieciom.

23. Dzieci obowiązuje zakaz posiadania ze sobą przedmiotów, które nie są dla nich niezbędne w strefie dziecięcej.

24. Dzieciom surowo zabrania się dotykania znajdujących się w strefie dziecięcej urządzeń elektrycznych, kabli oraz innej techniki.

25. Ze znajdujących się w strefie dziecięcej atrakcji / sauny należy korzystać w taki sposób, jak zaleca pracownik strefy dziecięcej i / oraz napisy ostrzegawcze.

26. Zjeżdżalnie są przeznaczone wyłącznie dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.

27. Do znajdującej się w strefie dziecięcej sauny dzieci mogą wchodzić wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej.

28. Dzieci, które nie słuchają wskazówek pracownika strefy dziecięcej, nie przestrzegają niniejszego regulaminu, po znalezieniu ich rodziców albo innych osób za nie odpowiedzialnych, zostają zwrócone pod ich opiekę. Pieniądze zapłacone za niewykorzystany czas nie podlegają zwrotowi.

29. Gdy pozostaje 30 min do końca czasu pracy aquaparku, usługi opieki nad dziećmi nie są świadczone.

30. Personel Aquaparku ma prawo usunąć ze strefy dziecięcej oraz z tereny Aquaparku odwiedzających, którzy nie przestrzegają Regulaminu Aquaparku (np. ignorują obowiązek zakładania dzieciom do 3 roku życia specjalnych pampersów lub majtek, dostosowanych do kąpieli w wodzie), nie przestrzegają znaków ostrzegawczych rozmieszczonych na terenie Aquaparku, wymogów na szyldach, nie wykonują wskazówek personelu, zachowują się niezgodnie z normami zachowania przyjętymi w społeczeństwie. W takim wypadku pieniądze nie są zwracane odwiedzającym.

vandens parkas dovanu kupono dekorasornamentasaqua ico smallmandaliukasmaistas ir pramogos viesbuciai kaip atvykti ikona sale-card-bottom-aqua sale-card-top-aqua snow arena gydykla